O projektu

 

Projekt Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih se bodo izvajale na ravni celotnega Zdravstvenega doma Slovenj Gradec in Zdravstvenega doma Dravograd oziroma v njegovih posameznih organizacijskih enotah in lokalnem okolju. Zdravstveni dom Slovenj Gradec in Zdravstveni dom Dravograd pri tem projektu delujeta kot konzorcij.

Namen projekta je krepitev javnozdravstvene vloge zdravstvenih domov , implementacija nadgradenj preventivnih pregledov za otroke in mladostnike, izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike ter izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni na primarni ravni zdravstvenega varstva, vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter uvajanje modela skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih.

Ključni del projekta predstavlja vzpostavitev integriranih centrov za krepitev zdravja (CKZ) kot samostojnih enot v zdravstvenih domovih. CKZ so ključne organizacijske strukture na primarni ravni zdravstvenega varstva za zagotavljanje izvajanja zdravstveno vzgojnih obravnav ter aktivnosti krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju pri prebivalcih vseh populacijskih skupin v lokalnih skupnostih.

Z implementacijo nadgradenj preventivnih programov želimo pri ciljnih populacijah prispevati k boljši informiranosti, motiviranosti in posledično vključenosti v preventivne programe ter k dostopnejšim, sprejemljivejšim in ustreznejšim preventivnim obravnavam.
 
Strokovno podporo in usmerjanje pri izvajanju projektnih aktivnosti v zdravstvenih domovih ter vsebinsko spremljanje bosta izvajala Ministrstvo za zdravje in Nacionalni inštitut za javno zdravje v okviru »Modela skupnostnega pristopa krepitve zdravja v Sloveniji«
 
Vsebinska izhodišča za izvajanje tega projekta vsebujejo šest podsklopov:
 
Podsklop 1: Vzpostavitev in delovanje novih struktur v zdravstvenem domu za podporo izvajanju integrirane preventive kroničnih bolezni in zmanjšanju neenakosti v zdravju.
Ta podsklop bo obsegal horizontalne aktivnosti na ravni zdravstvenega dom (ZD), kjer je pomembna podpora vodstva zdravstvenega doma , ter sodelovanje in povezovanje vseh zdravstvenih delavcev, ki delujejo na področju preventive  in sodelovanje ZD s partnerji v lokalni skupnosti [MU1] (občina, center za socialno delo, območna služba Zavoda za zaposlovanje, območna enota Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, območna enota NIJZ, vzgojno izobraževalni zavodi, PUM, mladinski centri,…)
 
Podsklop 2: Vzpostavitev in delovanje integriranega centra za krepitev zdravja (CKZ)
S preoblikovanjem zdravstveno vzgojnih centrov v  CKZ se stremi k zagotavljanju kakovostnih preventivnih programov, ki se med seboj povezujejo in strokovno dopolnjujejo ter jih izvaja za to posebej usposobljen kader,[MU3]  ki izvaja program Priprava na porod in starševstvo, aktivnosti krepitve zdravja ter zobozdravstvene vzgoje za otroke in mladostnike ter Program za krepitev zdravja.
 
Podsklop 3: Izvajanje nadgradenj pri preventivnih pregledih otrok in mladostnikov
Namen te nadgradnje je zgodnje odkrivanje ogroženih za nastanek kroničnih bolezni, ki so povezane z neustreznimi prehranjevalnimi in gibalnimi navadami ter ustrezno ukrepanje vključno z informiranjem in motiviranjem za aktivno skrb za zdravje  otrok in mladostnikov.
 
Podsklop 4: Izvajanje dodatnih preventivnih aktivnosti patronažne službe
Na ta način se želi nadgraditi preventivno delo v patronažnem varstvu. Patronažne medicinske sestre bodo izvajale posvetovalnice v lokalnih skupnostih, vzpostavljale stik z ne odzivniki preventivnih programov, pripravljale analizo terenskega območja, ter izvajale obravnavo novorojenčkov, dojenčkov in otročnic po posodobljenem programu.
 
Podsklop 5: Aktivnosti za zagotavljanje enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin
 
Podsklop 6: Vzpostavitev in delovanje struktur na ravni lokalne skupnosti po modelu skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjšanje neenakosti v zdravju.
V vseh treh občinah (Slovenj Gradec, Dravograd, Mislinja) se bodo vzpostavile Lokalne skupine za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju na pobudo ZD v sodelovanju z OE NIJZ.
 
S ciljem doseganja boljšega zdravja, z zdravjem povezane kakovosti življenja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti ter načrtovanja aktivnosti promocije zdravja, ki bodo izhajale iz potreb ciljne populacije bomo v okviru tega projekta okrepili javnozdravstveno poslanstvo ZD.
 


 Termini za izvajanje posvetovalnic v lokalnih skupnostih

Pameče-Troblje: 4.10.2022 od 8.30.do 10.00, prostori krajevne skupnosti

Podgorje: 12.10.2022 od 8.30.do 10.00, župnišče

Razbor: 14.11.2022 od 8.30.do 10.00, župnišče

VGC: 5.10.2022 in 19.10.200 od 8.00 do 9.00 ure

Šmartno pri Slovenj Gradcu 11.10. in 12.10.202  od 8.00 do 10.00 ure, gasilski dom


 


Pogovorne ure s strokovnimi sodelavkami CKZ v prostorih CKZ:
Vsak petek Med 8. in 10. uro