Informacijska podpora integrirane preventive

 

V operacijo »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalni skupnosti – investicijski del« je vključena tudi vzpostavitev nadgrajene informacijske podpore integrirane preventive. Operacija v okviru Sklopa 1 predvideva vzpostavitev t. i. CKZ v 25 ZD. Temeljna aktivnost CKZ predstavlja izvajanje strukturiranega in standardiziranega Programa svetovanja za zdravje, ki vključuje obravnavo oseb z vedenjskimi, biološkimi in psihosocialnimi dejavniki tveganja, oseb, ogroženih za razvoj kroničnih bolezni in oseb z že prisotno kronično boleznijo.

V okviru tega programa se izvajajo nemedikamentozne obravnave tj. zdravstvenovzgojne delavnice, psihoedukativne delavnice in individualna svetovanja. Število tovrstnih delavnic in obravnav je 18. Delo teh delavnic bo NIJZ informacijsko nadgradil, definiral in poenotil procese, ter omogočil povezovanje izvajalcev zdravstvene dejavnosti pri izvajanju integrirane, na uporabnika osredotočene preventive. Operacija bo omogočila državnim ustanovam pridobivati informacije o kakovosti in učinkovitosti izvajanja preventivnih programov.

Vzpostavitev nadgrajene informacijske podpore integrirane preventive bo potekala vzporedno z izvajanjem aktivnosti v okviru Sklopa 1. V prvem polletju operacije bomo razvili in preizkusili koncept opredeljenih procesov ter zbiranja podatkov v zdravstvenovzgojnih delavnicah. V drugem polletju bodo izdelane specifikacije rešitve, ki zajemajo definicijo uporabniškega vmesnika, definicijo protokolov in načinov povezave z obstoječimi rešitvami eZdravja oziroma uporabe obstoječih rešitev (varnostne sheme, zVem portala, eNaročanja,…), naročila dodelav/dopolnitev izvajalcem obstoječih rešitev, kontrole podatkov ob vnosu, izpisov in poročil, definiran podatkovni model, zahteve za pripravo paketov v XML obliki, procesni model. V tretjem in četrtem polletju operacije bo z izvajanjem nadgrajenih preventivnih programov in udejanjanjem skupnostnega pristopa, vzporedno potekal razvojni in implementacijski del investicije v nadgradnjo informacijske podpore. Vzpostavljena bo spletna centralna oblačna rešitev, v katero bodo uporabniki vnašali podatke preko spletnega brskalnika. Oblačna rešitev bo integrirana z obstoječimi rešitvami eZdravja (zVEM, eNaročanje, Varnostna shema).

 


Termini za izvajanje posvetovalnic v lokalnih skupnostih v letu 2024:

vsako 1. in 3. sredo v VGC Andeški hram (od 8.30 do 9.30)


 

INDIVIDUALNI POSVETI

Individualni posveti s strokovnimi sodelavkami CKZ v prostorih CKZ (po predhodnem telefonskem dogovoru na številko 030 662 126):

vsak delovni dan  med 7. in 14. uro